Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

infrezja
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaAmericanlover Americanlover
infrezja
infrezja
infrezja
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viaAmericanlover Americanlover
infrezja
7777 28c8 500
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover
infrezja
3281 1b4b
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAmericanlover Americanlover
infrezja
6364 cdd6 500
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover
infrezja
Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu.
— Eric-Emmanuel Schmitt- Małe zbrodnie małżeńskie
infrezja
3173 d1db
infrezja
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover
infrezja
Oczy niebieskie. Szare, stalowe jak lodowiec w górach…
— BrzydUla
infrezja
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
infrezja
5326 7fb5 500
Reposted frommhsa mhsa viaAmericanlover Americanlover
infrezja
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viaAmericanlover Americanlover
infrezja
5798 d94f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaAmericanlover Americanlover
infrezja
infrezja
6070 5e1c

October 10 2017

infrezja
6806 5fb7 500
Reposted fromsosna sosna viaoversensitive oversensitive

September 03 2017

1375 a086 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

July 19 2017

1896 3209
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl